hooghiemstra1

Tjibbe Hooghiemstra

Dutch (Frisian) artist. Born 1957.

 

 

 

 

 

Hooghiemstra on the net:

- Tjibbe Hooghiemstra bij drukkerij Douma, Dokkum

-

!

TJBBE HOOGHIEMSTRA

'Brief'

Gemengde techniek op papier, 1983.

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel

Gemengde techniek op papier, 1993

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel
Gemengde techniek op papier, 1994

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel
Gemengde techniek op papier, 1994

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel

Gemengde techniek op papier, 2001

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel

Gemengde techniek op papier, 2001.

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel

Gemengde techniek op papier, 2001

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Zonder titel

Gemengde techniek met collage op papier, 2003

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Tjibbe Hooghiemstra - Els Martin - Jelle Talman

Tentoonstellingscatalogus gemeentehuis Bergum, 1986 .

TJIBBE HOOGHIEMSTRA

Tjibbe Hooghiemstra in de voormalige zuivelfabriek Freia

Tentoonstellingscatalogus, uitgegeven in eigen beheer, c. 1988.